ඊයම් මිල 2022-05-31
  • SHFEI 15245 195
  • SMM 15050-15150 15100
  • LME 14844 54
තවත්>

SongLi බැටරිය 1995 දී ආරම්භ කරන ලද අතර එය උසස් බැටරි පර්යේෂණ, සංවර්ධනය, නිෂ්පාදනය සහ අලෙවිකරණය සඳහා විශේෂීකරණය කරයි.SongLi බැටරිය චීනයේ පැරණිතම බැටරි සන්නාමවලින් එකකි.සමාගමේ නිෂ්පාදන යතුරුපැදි, විදුලි බයිසිකල්, මෝටර් රථ සහ කර්මාන්ත සහ සියලු වර්ගවල විශේෂ අරමුණු, දෙසියයකට වඩා වර්ග සහ පිරිවිතරවල බහුලව භාවිතා වේ.

වැඩිදුර කියවන්න